Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı - 16 Aralık 2017

Tokalaşma Görsel

Program Adı: Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı I
Tarih: 16 Aralık/17 Aralık - 24/25 Aralık Cumartesi-Pazar 10:00-17:00
Program Ücreti: 1100TL (KDV Dahil)
Saat: 10:00-17:00 (Toplam 24 Saat)
Son Ödeme Tarihi: 13 Aralık 2017
Yer: Özyeğin Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi

START:
Aralık 16, 2017

Program Adı: Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı I
Tarih: 16 Aralık/17 Aralık – 24/25 Aralık Cumartesi-Pazar 10:00-17:00
Program Ücreti: 1100TL (KDV Dahil)
Saat: 10:00-17:00 (Toplam 24 Saat)
Son Ödeme Tarihi: 13 Aralık 2017
Yer: Özyeğin Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi

Program tasarım kanun ve yönetmelik uyarınca yapılmış olup 24 saatten oluşmaktadır.

Eğitim tarih ve saatleri:

Eğitim  Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00-17:00 arası devam edecek ve 4 gün sürecektir.

16 / 17 Aralık 2017

23 / 24 Aralık 2017

Konu Başlıkları:

 • Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar, Türk Yargı Teşkilatı, Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler
 • Yargılama Hukukuna İlişkine Temel Hak ve İlkeler
 • İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
 • Bilirkişinin Nitelikleri, Bilirkişiye Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetim ve Sorumluluğu
 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Olayların Sunulması, İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • UYAP Bilirkişilik Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

Programa Kimler Katılabilir?

Eğitim sonrası sicile kayıt süreci bakımından aşağıdaki 38. Maddenin dışında tüm “BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ”nin incelenmesi önemle rica olunur.

MADDE 38 –

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c)Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten    çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.